top of page

Rechtsdomeinen

Handels- en economisch recht

♦ Algemeen handelsrecht

♦ Algemene voorwaarden en facturen

♦ Distributiecontracten

♦ Handelspraktijken en consumentenbescherming

♦ Niet-concurrentiebedingen

♦ Koop – Verkoop

♦ Productaansprakelijkheid

♦ Andere commerciële contracten

Vennootschapsrecht – fusies en overnames

♦ Overdracht of ontbinding van vennootschap

♦ Keuze van vennootschapsvorm

♦ Opstarten vennootschap

♦ Due diligence

♦ Overname

♦ Herstructurering, fusie, splitsing of joint venture

♦ Werking vennootschap

♦ Bemiddeling

Financieel en bankrecht

♦ Leningsovereenkomsten

♦ Financieringen

♦ Leasing

♦ Zekerheden

♦ Beslag

Fiscaal recht

♦ Directe en indirecte belastingen

♦ Fiscale aspecten in het kader van overname, herstructurering of fusie

♦ Due diligence

♦ Fiscaliteit van nationale en internationale ondernemingen of organisaties

♦ Vermogensplanning en familiale opvolging

♦ Aandelenoptie- en pensioenplannen

♦ Onroerend goed

♦ Rulingaanvragen

♦ Begeleiden van fiscale controles

Familiaal vermogensrecht

♦ Erfenissen

♦ Schenkingen

♦ Erfbelasting

♦ Vereffening en verdeling nalatenschap

Administratief recht, milieu en stedenbouw

♦ Overheidsopdrachten

♦ Samenwerking publieke en particuliere sector (PPS)

♦ Geschillen met openbare instanties

♦ Procedure Raad van State

♦ Milieumisdrijven

♦ Misdrijven stedenbouw

♦ Milieu- en exploitatievergunningen

♦ Bouwvergunningen

♦ Milieuaudit

Bouw- en immobiliënrecht

♦ Privaat en publiek bouwrecht

♦ Aankoop/verkoop onroerend goed

♦ Koop op plan

♦ Huur

♦ Pacht

♦ Onteigening

♦ Eigendom, vruchtgebruik, bezit, recht van opstal en erfpacht

♦ Mede-eigendom

♦ Gemene muur

♦ Burenhinder

♦ Financiering en onroerende leasing

Faillissements- en insolventierecht

♦ WCO

♦ Faillissement en faillissementsgeschillen

♦ Dienst handelsonderzoeken van de rechtbank van koophandel

♦ Herstructureringsmaatregelen

♦ Toepassing van voorrechten, hypotheken, waarborgen, zekerheden en eigendomsvoorbehoud

♦ Aangifte van schuldvordering

♦ Invordering of incasso

Arbeids- en socialezekerheidsrecht

♦ Opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en bedrijfspolicy’s

♦ Herstructureringen en overdracht van ondernemingen

♦ Stakingen

♦ Sociale verkiezingen

♦ Ontslag

♦ Schijnzelfstandigheid

♦ Grensoverschrijdende tewerkstelling

♦ Privacy op het werk

♦ Onderhandelen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten

♦ Welzijnswetgeving

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

♦ Algemeen aansprakelijkheidsrecht

♦ Algemeen verzekeringsrecht

♦ Verkeersovertredingen

♦ Verzekeringsdekking en regres

♦ Schadeclaims

♦ Risicovermijding en risicomanagement

Transportrecht

♦ Aansprakelijkheid (lucht-, water- en landtransport)

♦ Verzekering

♦ Onderhoudsovereenkomsten

♦ Aankoop/verkoop

♦ Financiering (charter / leasing / andere)

Intellectueel eigendomsrecht

♦ Auteursrechten

♦ Informatie- en communicatietechnologie

♦ Databanken

♦ Media

♦ Merken en handelsbenamingen

♦ Octrooien

♦ Tekeningen en modellen

♦ Software

♦ Telecom

♦ Bescherming van de privacy

Geschillenbeslechting en bemiddeling

♦ Erkende bemiddelaars

bottom of page