top of page

Informatie

 

 

Erelonen en kosten

EMPIRE LAW FIRM voert haar opdrachten uit tegen een vooraf overeengekomen uurtarief vanaf €135,00, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te vermeerderen met de BTW.

Het uurtarief wordt in onderling overleg vooraf vastgelegd volgens de aard en de complexiteit van een dossier, de ervaring, het belang, het al dan niet dringend karakter van een dossier en/of, in voorkomend geval, het behaalde resultaat.

Daarnaast worden volgende kantoor- en/of administratieve kosten aangerekend (exclusief 21% BTW), behoudens andersluidend uitdrukkelijk akkoord:

Openen / sluiten dossier

€ 60,00

Dactylografie per pagina

€ 15,00        

Verplaatsingskosten per km                                  
€ 0,60         

Fotokopie en drukwerk

€ 0,40 / kopie

E-mail & fax & telecom

€ 2,5

Overschrijving                                      
€ 1,25 

Bijzondere of externe kosten (werkelijke kostprijs)

♦ kosten gerechtsdeurwaarder

♦ gerechtskosten (bijvoorbeeld griffie- of rolrechten)

♦ expertisekosten

♦ vertaalkosten

♦ reiskosten

♦ internationale telefoongesprekken

♦ kosten uittreksels of afschriften

♦ aangetekende zending

… enzovoort

Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, op de zetel of op de bankrekening die op de factuur staat vermeld.

Bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum zijn ervan rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd ten belope van 8% te rekenen vanaf factuurdatum en een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00. Betalings- of wisselbriefkosten zijn voor rekening van de cliënt.

Ieder protest met betrekking tot een factuur moet schriftelijk aan EMPIRE LAW FIRM gericht worden binnen acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn.

Het kantoor draagt geen enkele aansprakelijkheid voor gerechts-, deurwaarders- of andere kosten die voor rekening van de cliënten werden ingezet en neemt deze kosten in geen enkel geval ten laste. De cliënten vrijwaren het kantoor hiervoor op eerste verzoek. Deurwaardernota’s of andere nota’s die opgesteld zijn op naam van de advocatenassociatie, worden steeds in hoedanigheid van lasthebber voor rekening van de cliënten gemaakt.

 

De advocatenvennootschap behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de vestiging is gelegen die de factuur heeft uitgegeven, is exclusief bevoegd om in rechte kennis te nemen van elk geschil welk dan ook.

Dienstenwet – Informatieverplichting

Uitoefening van beroep

De cliënt vertrouwt het dossier toe aan een van de advocaten van EMPIRE LAW FIRM. Er wordt opgetreden namens het advocatenkantoor EMPIRE LAW FIRM die een feitelijke associatie van advocaten uitmaakt in de zin van het reglement van de Nederlandse Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende de samenwerkingsverbanden tussen advocaten.

Behoudens het hiervoor vermelde, oefenen de partners van het advocatenkantoor EMPIRE LAW FIRM elk afzonderlijk het beroep van advocaat uit in persoonlijke naam en voor eigen rekening.

Mters Victor Vandebeek, Willie Dierick, Werner Niemegeers, John Toury en Laura Mols oefenen dit elk afzonderlijk middels een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap (BV) uit.

Met het advocatenkantoor Toury Advocaten (John Toury en Laura Mols)(Vilvoorde).

Het kantoor kan, ook voor eventuele klachten, gecontacteerd worden als volgt:

 

EMPIRE LAW FIRM advocatenassociatie 
KBO-nummer 0544.648.070

E-mail ♦ info@empirelawfirm.be

Website ♦ www.empirelawfirm.be

KBO

BV Victor Vandebeek                                     
0465.614.846

Mter Jurgen Ghoos                                                    
0547.683.873

 

BV Willie Dierick
0645.930.819

Mter Jonathan Taelman
0812.524.656

BV Werner Niemegeers Advocaat 
0456.448.049

BV Toury Advocaten (John Toury & Laura Mols)

0809.985.434

 

Mter Johan GUNS

0816.664.972

 

Mter Sarah Van Praet

0537.849.360

Comm. V. Bert Schoofs Advocaat

0729.578.174

Beroepsverzekering

De uitoefening van het beroep is verzekerd middels de collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsverzekering’ afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij AMLIN EUROPE NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 ten bedrage van € 1.250.000 per schadegeval, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Beroepsregels

Als advocaat ingeschreven aan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel of Gent is elke vennoot onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel op www.baliebrussel.be of Gent. 

bottom of page